Czy to już czas na wymianę wodomierzy? Spójrzmy!

Dokładność mechanicznego wodomierza zmniejsza się z czasem z powodu zużycia. W oparciu o tę przesłankę wiele przedsiębiorstw wodociągowych na całym świecie podejmuje się projektów wymiany liczników. W wielu przypadkach projekty te nie oceniają potencjalnego lub rzeczywistego wpływu wymiany liczników na zużycie i przychody z mediów, ani nie podejmują wymiany liczników w oparciu o najlepszą praktykę, zindywidualizowaną politykę pomiarową.

Zużycie wodomierzy a wpływ na pomiary

Wodomierze mechaniczne, które stanowią większość liczników używanych na całym świecie, z czasem ulegają pogorszeniu w dokładności pomiarów – głównie z powodu zużycia części ruchomych. Ta degradacja jest funkcją kilku czynników, takich jak:

  • słaba jakość wody,

  • nienormalne prędkości wody,

  • nadmierna przepustowość,

  • natężenia przepływu,

  • nieoptymalna instalacja,

  • niewłaściwa obsługa liczników.

Założenie, że samo starzenie się liczników powoduje, że wodomierze są mniej dokładne, prowadzi do błędnej hipotezy, że przychody są tracone, ponieważ zużycie wody nie jest dokładnie rejestrowane przez starzejące się liczniki. Z racji tego, że wodomierze mechaniczne ulegają z czasem degradacji, finansowo rozsądne jest określenie przez przedsiębiorstwo wodociągowe optymalnego wieku i/lub odczytu objętościowego, kiedy powinny zostać wymienione. Wymiana wodomierzy przed tym optymalnym czasem wpłynęłaby negatywnie na przychody przedsiębiorstwa wodociągowego i nie przyniosłaby wyraźnej poprawy dokładności rejestrowanego zużycia.

W oparciu o powyższą przesłankę degradacji kilka przedsiębiorstw wodociągowych w ostatnich czasach wdrożyło projekty wymiany liczników na dużą skalę. Liczne badania zalecają w pierwszej kolejności tymże przedsiębiorstwom wodociągowym podjęcie badań w celu określenia parametru(ów) najbardziej wpływających na optymalną wymianę licznika, w oparciu o panujące warunki lokalowe i struktury taryfowe wody. To da sprawiedliwe spojrzenie na problem.

Na podstawie mechanicznej degradacji licznika w czasie i po wymianie wodomierza oczekuje się, że zmiana średniego miesięcznego zużycia byłaby większa w przypadku starszych liczników lub wodomierzy o większych odczytach objętościowych. Ten trend powinien wystąpić aż do punktu zwrotnego, w którym nie będzie widoczny żaden znaczący wzrost. Punkt zwrotny wskazuje optymalny punkt, w którym należy wymienić dane urządzenie.

Wodomierze – o co z nimi chodzi?

Wodomierze są uważane za „kasę fiskalną” przedsiębiorstwa wodociągowego i w wielu przypadkach są podstawowym źródłem dochodu wielu przedsiębiorstw użyteczności publicznej i gmin na całym świecie. Projekty wymiany lub instalacji wodomierzy na dużą skalę są zatem powszechnie uznawane za skuteczny sposób na ograniczenie marnotrawstwa i zużycia wody. Pomiar wody zapewnia uczciwą i sprawiedliwą podstawę pobierania opłat za usługi, a tym samym ułatwia środki, za pomocą których można uzyskać zwrot kosztów, zgodnie z wymogami ustawy o usługach wodnych. Jednak tylko kilka badań określiło wpływ wymiany wodomierzy na dochody zakładu.

Dodaj komentarz