Usługi faktoringowe dla branży budowlanej

Większość inwestycji budowlanych jest finansowana kredytami bankowymi. Nie jest to jednak jedyny i najszybszy sposób wykonywania wielkich przedsiębiorstw. Usługi faktoringowe stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów i podwykonawców. CO to jest? Kiedy tego używać?

Tradycyjnie „diabeł tkwi w szczegółach”.

Firmy wykonujące różnego rodzaju prace budowlane bardzo często napotykają problemy z płynnością finansową. Wynika to ze specyfiki branży budowlanej: muszą długo czekać na swoje wynagrodzenie za wykonane prace. Muszą również ponieść znaczne koszty. Ponadto wiele usług ma charakter sezonowy i muszą być ponoszone wysokie koszty utrzymania maszyn i narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorcy na bieżąco korzystają z kredytów bankowych. Niestety, ich długi stanowią ich codzienne życie, co w konsekwencji przekłada się na:

  • niższą jakość wykonywanych prac
  • trudne relacje z podwykonawcami i dostawcami materiałów

Istnieją jednak rozwiązania, które mogą znacznie poprawić obecną sytuację firm z sektora budowlanego. Jednym z nich jest faktoring ranking, czyli rozwiązanie alternatywne dla kredytów bankowych, które może zapewnić firmie stały majątek roboczy. Odgrywa także rolę zapobiegawczą w kierunku ewentualnego nieuregulowania należności po stronie niewypłacalnych kontrahentów.

Kto może korzystać z faktoringu?

mikrofaktoringFaktoring to usługa przeznaczona dla szerokiego grona przedsiębiorców, także tych, którzy nie mogą liczyć na środki z banków, ponieważ nie mają historii kredytowej lub ponieśli stratę. Jest to możliwe dzięki temu, że firmy faktoringowe oceniają sytuację finansową i prawną zarówno faktoranta, jak i jego klientów. W związku z tym firmy mające trudną sytuację finansową, ale współpracujące z przychylnie ocenianymi klientami, mogą uzyskać fundusze. W takich okolicznościach faktoring umożliwia rozwój, zapewnia możliwość przezwyciężenia tymczasowych problemów i pozyskania nowych klientów.

Jak to wygląda w praktyce?

W takim przedsiębiorstwie biorą udział co najmniej trzy strony – firma faktoringowa (strona udzielająca funduszy), firma budowlana (faktorant, która wykonuje roboty budowlane) i klienci faktoranta (dłużnicy faktoringowi). Instytucja finansowa nabywa roszczenia o zapłatę faktury od przedsiębiorstwa w formie cesji. Odpowiednie środki są ładowane na konto firmy w ciągu kilku dni.

Istotna kwestia rentowności

Podstawowym zadaniem faktoringu jest zwiększenie płynności finansowej. Dlatego ten alternatywny sposób pozyskiwania funduszy może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy wykonującego roboty budowlane jak i tym udzielającym kredytu kupieckiego (tj. Wystawiającego faktury z odroczonym terminem zapłaty), którym zależy na poprawie ich zdolności kredytowej.

Firma faktoringowa szybko podejmuje decyzję o przyznaniu środków, stosując uproszczone procedury. Konwencjonalnie czynniki oczekują od przedsiębiorcy zawarcia umowy wiążącej go z inwestorem lub stroną zlecającą wykonanie robót, faktur, protokołów odbioru i dokumentów finansowych przedsiębiorcy i klienta faktoringowego.

Dodaj komentarz